اهمیت زیرساخت های پرداخت برای کسب و کارها در دوران کرونا

مساله پرداخت پس از دوران همه‌گیری کرونا اهمیت بسیاری پیدا کرده است و بسیاری از شرکت‌ها آن را به‌عنوان اولویت نخست خود تعریف کرده‌اند. توجه به مبحث پرداخت برای شرکت‌ها مزایای مالی بسیاری نیز به همراه داشته است. نتایج پیمایشی که در ماه مارس سال ۲۰۲۱ انجام گرفته نشان می‌دهد که تقریبا بیش از نیمی از کسب و کارهایی که به نوعی مبتنی بر پرداخت بوده‌اند و این حوزه برایشان در اولویت بوده‌است، از همه‌گیری کرونا سود برده‌اند و حجم فروش‌شان افزایش یافته‌است. نکته جالب توجه این است که تنها یک چهارم کسب و کارها توانسته‌اند بدون ارتقای زیرساخت های پرداختی، سود خود را افزایش دهند.