شش اصل مهم برای دستیابی به چابکی استراتژیک

چابکی استراتژیک به قابلیتی گفته می شود که به کمک آن، شرکت می تواند حتی در شرایط بحرانی نیز سطح عملکرد خویش را بهبود بخشد. بسیاری از شرکت های در دوران همه گیری کرونا، عملکرد خوبی داشته اند. دلیل این امر آن است که این شرکت ها دریافته اند چه موقع باید به استراتژی و برنامه های راهبردی پایبند بود و چه موقع باید آنها را رها کرد و خود را با نیازهای جدید محیطی تطبیق داد. پروفسور مایکل ویدز در این مقاله شرح می دهد که شرکت ها چگونه می توانند به چابکی استراتژیک دست یابند و به کمک آن بر بحران های احتمالی پیش رو غلبه کنند.